Vẫn tác giả ấy, bìa sách được thiết kế cũng như nhiều cuốn sách trước, vẫn thơ như vậy, cũng không khó hiểu ngay từ trước khi đọc "nó" tôi không trông đợi vào một câu chuyện…
Đọc tiếp