Cuốn sách mới phát hành của Anh Ngọc là những ghi chép mắt thấy tai nghe của bình luận viên nổi tiếng trên những hành trình anh đã đi qua.…
Đọc tiếp