Catcher In The Rye (1951), một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất của cây bút J. D. Salinger nhưng cũng là ấn phẩm gây tranh cãi nhất trong làng…
Đọc tiếp