Phan nheo mắt bảo với tôi rằng em còn nhỏ, đừng vội sầu đời vì ngày sau còn nhiều cái để sầu lắm. Tôi cười lớn, dốc hết chút rượu…
Đọc tiếp