Hồi ký "Xứ Đông Dương" cho thấy tầm nhìn của Paul Doumer - người bị coi là kẻ cai trị độc tài nhưng mặt khác được cho là nhà kiến…
Đọc tiếp