"Sài Gòn những biểu tượng" - biểu tượng, từ đây không dừng lại ở khía cạnh vật thể, mà triển khai rộng hơn những gì phóng chiếu từ nội hàm…
Đọc tiếp