Tay nắm, là khi chờ đợi một người, dù tuyệt vọng vẫn đợi, dù cuối đường vẫn đợi… Tay nắm, là khi ở ngay bên cạnh, không cần nói điều…
Đọc tiếp